Nieuws

Watersley vergadering Provinciale Staten 8 april 2022

Op 8 april 2022 heeft IVN, mede namens SBK, ingesproken bij de vergadering van Provinciale Staten, een van de agendapunten betrof een lening van 5 miljoen aan Watersley.  De discussie heeft bijna 2 uur geduurd mn over eventuele (natuur) voorwaarden die aan deze lening zouden moeten worden gesteld. Gedeputeerde van Toorenburg heeft wel nadrukkelijk toegezegd dat zij gaat toezien op de naleving in het kader van de wet natuurbescherming.

Hieronder de tekst die uitgesproken werd door Ilona Schmeets en de link naar de vergadering voor de geïnteresseerde, onze tekst werd uitgesproken vanaf minuut 7.4.

https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/cf21a2fd-4702-46f1-a3ab-bc239e17042f


Geachte voorzitter,

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in de provincie zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Binnen de provincie Limburg bestaat dit netwerk uit de goudgroene natuurzone. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden, zijnde rust, openheid, reliëf en oppervlakte.

Watersley
Het terrein Watersley, gelegen ten zuidoosten van Sittard op de Kollenberg, bestaat uit een voormalig oud kloostercomplex en landgoedHet gebied, door de Provincie als eigenaar in erfpacht gegeven aan de ondernemer, is gelegen is in zon door de Provincie Limburg aangewezen goudgroene natuurzoneBinnen deze goudgroene natuurzone zijn met name de oude hellingbossen zeer waardevol. De hellingbossen zijn erg gevoelig voor bodemerosie. Bekend is dat intensief gebruikte paden door mountainbikers en wandelaars de erosie kan versnellen, zeker in steile Limburgse helling bossen. De overige bossen op het terrein Watersley zijn minder oud maar bieden eveneens bijzondere diversiteit. Het terrein Watersley is het leefgebied van dassen, reeën, buizerds, vleermuizen, hazelwormen en andere beschermde soorten. In het aangrenzende gebied, ook op de Kollenberg gelegen, treffen we bovendien korenwolven (hamstersaan. In de richting van de Windraak vormt Watersley een belangrijke natuurbrug naar het Zuid-Limburgse en Duitse achterland.

Al langere tijd heeft het IVN Munstergeleen in samenwerking met de Stichting Behoud Kollenberg zorgen over de ontwikkelingen op Watersley met name ten aanzien van de bedreiging van de natuurwaarden aldaar.

Wat doen we als IVN i.s.m. de Stichting behoud Kollenberg?
De nieuwe commerciële ontwikkelingen op het terrein Watersley kunnen positief uitpakken mits men zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Om de natuur een stem te geven monitoren we de ontwikkelingen regelmatig en signaleren situaties die door het ontplooien van activiteiten mogelijk schuren met de status van goudgroen natuurgebied.

IVN Munstergeleen en de Stichting Behoud Kollenberg hebben het afgelopen jaar een aantal activiteiten ondernomen waaronder:

  •  Het verzoeken van de gemeente om handhaving betreffende een recent in het gebied aangelegde MTB-route. Ons verzoek werd ingewilligd en de MTB-route in het meest westelijke hellingbos werd gesloten. De eigenaar van Watersley kreeg de opdracht de oorspronkelijke natuursituatie te herstellen, dit is inmiddels gebeurd. Als IVN hebben we ook gewezen op de verstoring van aanwezige dassenburchten.
  • Meerdere meldingen van illegale bomenkap op het terrein hebben we doorgeleid naar de gemeente als bevoegd gezag ter plekke. Daarop heeft de gemeente besloten een dwangsom op te leggen aan de verantwoordelijke beheerder.
  • Op dit moment hebben we nog grote zorgen over de resterende, nog niet gelegaliseerde, MTB-route, het betreft een route gelegen in het oude hellingbos. De schade is groot, de kaal gemaakte gronden zijn gevoelig voor erosie, de steilere delen van de paden zijn uitgesleten door waterstromen. Ook wordt de rust verstoord, niet alleen door gebruik van de MTB-route overdag echter ook gedurende de avond en nacht, een gedeelte van de MTB-route is namelijk verlicht.
  • Er worden op het terrein grote evenementen gehouden, o.a. MTB-wedstrijden met honderden zo niet duizenden bezoekers en het gebruik van geluidinstallaties. Deze evenementen zijn ook niet gunstig voor de rust en de stilte van deze goudgroene natuurzone. Een recent door ons ingediend WOB-verzoek laat zien dat voor deze evenementen niet alle benodigde vergunningen door de gemeente waren afgegeven.

 

​De gemeente Sittard-Geleen heeft aangegeven in 2022 het ontwerpbestemmingsplan Watersley ter visie te leggen. Het IVN zal samen met participatie van andere partijen trachten te komen tot een goede balans tussen de bedrijvigheid en de natuurwaarden op de Watersley terreinen. Hierbij zullen we de ontwikkelingen kritisch volgen en indien nodig handelen als de waarden bedoeld of onbedoeld in het geding komen. Ook aan u, als leden van Provinciale Staten, vragen wij u uw verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland op u te nemen door te zorgen voor adequaat regelmatig provinciaal toezicht en waar nodig in het kader wet natuurbescherming te handhaven. Meer concreet, wat betreft deze lening, hopen wij dat u als Provinciale Staten, mogelijk middels een addendum, voorwaarden stelt die garanderen dat de reeds aangebrachte schade aan de natuur wordt hersteld en dat bij nieuwe commerciële ontwikkelingen op het terrein Watersley men zich daadwerkelijk houdt aan de geldende wet- en regelgeving.

Tenslotte naar Lucebert “Alles van waarde is weerloos”.